2-Ethyl-5-methyl-3,3-diphenylpyrrolidine

2-Ethyl-5-methyl-3,3-diphenylpyrrolidine