2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-N-(4-bromophenyl)acetamide

2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-N-(4-bromophenyl)acetamide