4-(Cyanomethyl)phenyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate

4-(Cyanomethyl)phenyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate