3,4-Dimethoxy-N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide

3,4-Dimethoxy-N-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide