4-(1-Hydroxy-1-phenylethyl)benzonitrile

4-(1-Hydroxy-1-phenylethyl)benzonitrile