2'-[(Trimethylsilyl)oxy]propiophenone

2'-[(Trimethylsilyl)oxy]propiophenone