4-Methyl-2-trimethylsilyloxy-acetophenone

4-Methyl-2-trimethylsilyloxy-acetophenone