(p-Methoxyphenyl)-acetonyl-dimethylsilane

(p-Methoxyphenyl)-acetonyl-dimethylsilane