2-p-Nitrophenyl-oxadiazol-1,3,4-one-5

2-p-Nitrophenyl-oxadiazol-1,3,4-one-5