1-Dimethyl(phenyl)silyloxypentane

1-Dimethyl(phenyl)silyloxypentane