3-Methyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine

3-Methyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridine