Ethyl 6-amino-5-cyano-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate

Ethyl 6-amino-5-cyano-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate