2,2,4-Trimethyl-3-phenyl-1,3,2-oxazasilolidin-5-one

2,2,4-Trimethyl-3-phenyl-1,3,2-oxazasilolidin-5-one