4-Butylthio-5-bromo-pyrimidin-2(1H)-one

4-Butylthio-5-bromo-pyrimidin-2(1H)-one