2-Propylthio-5-bromo-pyrimidin-4(3H)-one

2-Propylthio-5-bromo-pyrimidin-4(3H)-one