2-(1H-Indol-3-yl)-2-phenylethanamine

2-(1H-Indol-3-yl)-2-phenylethanamine