4-Dimethylamino-2-(trimethylsilyl)benzaldehyde

4-Dimethylamino-2-(trimethylsilyl)benzaldehyde