5-Methyl-2-phenyl-3,1-benzoxazepine

5-Methyl-2-phenyl-3,1-benzoxazepine