2-({2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]ethyl}thio)-5-(trifluoromethyl)pyridine

2-({2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]ethyl}thio)-5-(trifluoromethyl)pyridine