1-Methyl-4-phenyl-1H-2,3-benzodiazepine

1-Methyl-4-phenyl-1H-2,3-benzodiazepine