Benzene, (2-methylene-1-phenylcyclopropyl)-

Benzene, (2-methylene-1-phenylcyclopropyl)-