Silacyclobutane, 1-methyl-1-[4-(trimethylsilyl)phenyl]-

Silacyclobutane, 1-methyl-1-[4-(trimethylsilyl)phenyl]-