6-ethoxy-7-methoxy-1-(3-nitrophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline

6-ethoxy-7-methoxy-1-(3-nitrophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline