3-Diphenylmethylene isoborneol

3-Diphenylmethylene isoborneol