4-(Hydroxymethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one

4-(Hydroxymethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one