3-Methyl-4-(phenylthio)-5H-furan-2-one

3-Methyl-4-(phenylthio)-5H-furan-2-one