3,5-Dimethyl-2-phenylimino-1,3-thiazolidine

3,5-Dimethyl-2-phenylimino-1,3-thiazolidine