5-(1-Methylhydrazino)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole

5-(1-Methylhydrazino)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole