ethyl 3-cyano-2-[(diethoxyphosphorothioyl)oxy]-6-methylisonicotinate

ethyl 3-cyano-2-[(diethoxyphosphorothioyl)oxy]-6-methylisonicotinate