2-Phenyl-3-(3-methyl-4-phenyl-5-isoxazolyl)-4(3H)-quinazolinone

2-Phenyl-3-(3-methyl-4-phenyl-5-isoxazolyl)-4(3H)-quinazolinone