N-(4-Acetylphenyl)-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

N-(4-Acetylphenyl)-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide