2-(4-Chlorophenyl)-5-(isopropylsulfonyl)pyrimidin-4-amine

2-(4-Chlorophenyl)-5-(isopropylsulfonyl)pyrimidin-4-amine