1,2-Bis(trimethylsilyl)-3-methylbenzene

1,2-Bis(trimethylsilyl)-3-methylbenzene