3,5-Dichloro-4-methoxy-2,6-dimethylpyridine

3,5-Dichloro-4-methoxy-2,6-dimethylpyridine