N-{2-[4-(3-methoxyphenyl)piperazino]-1-methylethyl}pyridin-2-amine

N-{2-[4-(3-methoxyphenyl)piperazino]-1-methylethyl}pyridin-2-amine