(5-Methyl-4-phenyl-thiazol-2-yl)-hydrazine

(5-Methyl-4-phenyl-thiazol-2-yl)-hydrazine