2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,2,4,6-dioxatrisilinane

2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,2,4,6-dioxatrisilinane