4-(3-Fluorophenyl)-6-methoxypyrimidine

4-(3-Fluorophenyl)-6-methoxypyrimidine