8,9-Dimethyl-thieno[3,2-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine

8,9-Dimethyl-thieno[3,2-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine