5-(Methoxymethyl)-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one

5-(Methoxymethyl)-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one