N-(3-Chlorophenyl)-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxamide

N-(3-Chlorophenyl)-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxamide