1-methyl-3-(3-nitrophenyl)pyrazole

1-methyl-3-(3-nitrophenyl)pyrazole