Diethyl 2-(4-nitrobenzylidene)malonate

Diethyl 2-(4-nitrobenzylidene)malonate