2,4-Imidazolidinedione, 1,3,5-trimethyl-5-phenyl-

2,4-Imidazolidinedione, 1,3,5-trimethyl-5-phenyl-