1-Methyl-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole

1-Methyl-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole