1H-Indole, 3-methyl-1-(trimethylsilyl)-

1H-Indole, 3-methyl-1-(trimethylsilyl)-