Diethyl 2-((2,4-dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-3-yl)methyl)-2-ethylmalonate

Diethyl 2-((2,4-dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-3-yl)methyl)-2-ethylmalonate