Thiazole, 4-(1,1-dimethylethyl)-2-phenyl-

Thiazole, 4-(1,1-dimethylethyl)-2-phenyl-