5-Methoxy-2-phenyl-4-pyrimidinol

5-Methoxy-2-phenyl-4-pyrimidinol