2-hydrazino-6-phenylpyrimidin-4(3{H})-one

2-hydrazino-6-phenylpyrimidin-4(3{H})-one